สำรวจข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ พ.ศ.2563

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา DS524 Big Data (2/2564)
จัดทำโดย กริช ปรัชญาวาทิน (63199130106)

จำนวนประชากรนั้น มีการเพิ่มขึ้นอยู่แล้วในแต่ละปี ยิ่งในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ก็จะมีผู้คนเข้ามา โดยมีสาเหตุจากทั้งการเรียน หรือการทำงาน เรามาลองสำรวจกันว่า ในแต่ละเขตของกรุงเทพฯ มีจำนวนมากน้อยแค่ไหน โดยข้อมูลนี้ มาจากระบบสถิติทางการทะเบียน ซึ่งจัดทำโดย ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยปีที่สำรวจคือ พ.ศ.2563 โดยจะแยกจำนวนประชากรออกมาตามเขตของกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต

โดยข้อมูลนี้ นำมาสำรวจผ่านการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แยกเป็นตาราง และทำเป็นแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น

จำนวนประชากรในกรุงเทพฯ ปี 2563 (1)
จำนวนประชากรในกรุงเทพฯ ปี 2563 (2)
แผนภูมิแท่งจำนวนประชากรในแต่ละเขต แยกชายและหญิง ปี 2563
แผนภูมิวงกลมจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ ปี 2563 แยกชาย-หญิง

จากทั้งตารางและแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า

  • เขตที่มีประชากรมากที่สุด คือ เขตสายไหม มีจำนวน 207,272 คน
  • เขตที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 และ 3 คือ เขตคลองสามวา และเขตบางแค มีจำนวน 204,900 คน และ 193,303 คน ตามลำดับ
  • เขตที่มีประชากรน้อยที่สุด 2 อันดับคือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ เขตสัมพันธวงศ์ มีจำนวน 41,524 คน และ 21,324 คน ตามลำดับ
  • จะเห็นได้ว่า ในกรุงเทพฯ มีจำนวนประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายอยู่ที่ 53% และ 47%

เพิ่มเติม: จริง ๆ แล้ว ข้อมูลสามารถเล่นได้มากกว่านี้ เพราะมีทั้งแยกตามอายุ สัญชาติ อยู่ในระหว่างการย้าย และอื่น ๆ ถ้ามีเวลามากกว่านี้ จะสามารถลองสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกได้

ข้อมูลจาก ระบบสถิติทางการทะเบียน